topman_dichvu_khac

Các dịch vụ khác

03/12/2012   // 0 Comments

  Dịch vụ khoa học và công nghệ: các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đăng ký sở hữu trí tuệ, công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, dịch vụ thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ vào thực tiễn.   Đánh giá doanh nghiệp   Mua bán cổ phần, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. ...

chuyển giao, chuyển giao công nghệ, dịch vụ, mua bán, trí tuệ, sát nhập, tư vấn, đánh giá, đào tạo

Continue reading

 chợ phùng khoang

Design by TopMan