Tư vấn tích hợp hệ thống

21/03/2013   // 0 Comments

Lý do cần có hệ thống quản lý tích hợp - Mỗi một hệ thống riêng lẻ chỉ là một phần trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp: về chất lượng ISO 9001, về môi trường ISO 14001, về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp OHSAS 18001, về trách nhiệm xã hội SA 8000, về quản lý rủi ro ISO 31000, quản lý tài chính, quản lý marketing… việc xây dựng hệ thống tích hợp sẽ đáp ứng được đầy đủ yêu cầu hoạt động của d...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan