Cách xây dựng Mục tiêu chất lượng theo nguyên tắc SMART

05/01/2019   // 0 Comments

Nếu không có mục tiêu, chúng ta không biết sẽ đi đâu. Nếu mục tiêu không rõ ràng, chúng ta sẽ khó mà đạt được. Định kỳ vào đầu năm hàng năm, các doanh nghiệp, tổ chức thường phải xây dựng mục tiêu chất lượng cho cả năm. Bài viết này hướng dẫn cách xây dựng Mục tiêu chất lượng hàng năm theo nguyên tắc thông minh SMART và tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nguyên tắc SMART là gì? Đó là chữ viết tắt của cá...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan