Tieu chuan ISO 9001-2015 tieng Viet-DN

TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 TIẾNG VIỆT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP (FREE)

23/09/2015   // 3 Comments

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phiên bản mới nhất về Hệ thống quản lý chất lượng vừa được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành ngày 15/9/2015. Đến nay, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mới có bản phiên bản tiếng Anh, chưa có tiêu chuẩn TCVN chính thức. Dưới đây là tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bản tiếng Việt song ngữ do các Chuyên gia tư vấn TOPMAN phiên dịch khá sát với thực tê...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan