Bài giảng ISO 14000

Written by admin   // 22/02/2013   // 0 Comments

iso 14000

– Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức ISO (International Organization for Standardization) về hệ thống quản lý môi trường.
– ISO14001 là một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO14000 dùng để chứng nhận. Phiên bản mới nhất được ban hành vào năm 2004 và có ký hiệu ISO14001:2004
– Chứng chỉ ISO14001:2004 chứng nhận rằng Doanh nghiệp có một hệ thống quản lý giúp cho Doanh nghiệp đó sản xuất trong các điều kiện làm ảnh hưởng đến môi trường trong mức độ cho phép.


Tags:

Bài giảng ISO 14000


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan