not1

Chuyển đổi ISO 45001 và những thay đổi chính của iso 45001 với OHSAS 18001

22/01/2018   // 0 Comments

Chuyển đổi  ISO 45001 - hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 áp dụng cấu trúc cấp cao ISO (HLS) và phổ biến cho tất cả các tiêu chuẩn ISO. Hiện tại tiêu chuẩn ISO 45001 đã có những thay đổi so với OHSAS 18001 để phù hợp với cấu trúc HLS thông thường. Điều đặc biệt nữa là tiêu chuẩn ISO 45001 được bổ sung một số đặc điểm riêng cho sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Theo thông b...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan