Kế hoạch số 385/KH-UBND của tỉnh Bình Thuận

10/07/2018   // 0 Comments

Để thuận tiện cho việc kiểm tra quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận.    Kế hoạch được thực hiện nhằm nâng cao hoạt động, giám sát và hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại các tỉnh. Góp phần vào công cuộc cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận.   Q...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan