Cập nhật quy định mới về tư vấn, đánh giá, đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 01/08/2018   // Comments Off

ISO 9001 tai cơ quan hành chinh nha nuoc

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ có tổ chức hướng dẫn tư vấn, đánh giá đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 cho các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận và cơ sở đào tạo.

Trong số các điểm trong quyết định thì điểm c khoản 4 điều 4 quyết định 19/2014/QĐ-TTg được chú ý tới và được Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý:

Các tổ chức, chuyên gia thực hiện tư vấn, đánh giá theo TCVN 9001:2015 cần đáp ứng đủ các điều kiện sau: được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đánh giá, thẻ chuyên gia tư vấn, đánh giá theo quy định tại Thông tư 26/2014/TT-BKHCN; thực hiện tư vấn, đánh giá theo thời gian hiệu lực của Giấy xác nhận, thẻ chuyên gia đã cấp.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương (Quyền vụ trưởng vụ đánh giá hợp chuẩn hợp quy) thì các tổ chức, chuyên gia cần cập nhật bổ sung thông tin đáp ứng yêu cầu của phiên bản TCVN ISO 9001:2015. Khi Giấy xác nhận hết thời hạn hiệu lực cần lập hồ sơ đăng ký cấp lại theo quy định tại Thông tư 26.

Đối với cơ sở đào tạo đăng ký cấp mới

Các cơ sở đào tạo đăng ký cấp mới Giấy xác nhận thực hiện các yêu cầu sau:

  • Xây dựng, phê duyệt kế hoạch, chương trình đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015
  • Bổ sung kiến thức về phiên bản này cho các giảng viên đào tạo theo quy định tại thông tư 26

Đối với cơ quan, tổ chức lần đầu áp dụng HTQLCL

Đối với những cơ quan, tổ chức lần đầu xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cần thực hiện nghiên cứu, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Đối với cơ quan, tổ chức đã áp dụng HTQLCL

Các cơ quan, tổ chức đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 rồi thì chuyển đổi dần sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Việc chuyển đổi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cần dựa trên tình hình thực tế sao cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí và hoàn thành trước ngày 30/6/2021.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan