ohsas 18001 hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

OHSAS 18001 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

06/09/2013   // 2 Comments

1, OHSAS 18001 là gì? OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp các yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe  nghề nghiệp, bao gồm sự phù hợp với luật pháp. 2, Doanh nghiệp nào nên áp dụng: OHSAS 18001 áp dụng cho tất cả các tổ chức mong muốn phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an toàn sức...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan