Các yêu cầu của OHSAS 18001

Written by Nguyễn Nam   // 30/01/2013   // 0 Comments

Các yêu cầu của OHSAS 18001

– Hoạch định về việc nhận dạng , đánh giá và kiểm soát hiểm nguy

– Các yêu cầu của luật pháp

– Mục tiêu

– Chương trình quản lý AT-SK nghè nghiệp

– Áp dụng và điều hành

– Cấu trúc và trách nhiệm

– Đào tạo, nhận thức và năng lực

– Tư vấn và thông tin

– Tài liệu

– Kiểm soát tài liệu

– Chuẩn bị sãn sàng và ứng phó với tình trạng khẩn cấp

– Khắc phục và phòng ngừa

– Đo lường và giám sát việc thực hiện

– Tai nạn, sự cố , sự không phù hợp và hành động khắc phục phòng ngừa

– Hồ sơ và quản lý hồ sơ

– Đánh giá

– Xem xét của lãnh đạo


Tags:

OHSAS 18001

tư vấn iso


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan