Những thay đổi chính của OHSAS 18001

Written by Nguyễn Nam   // 30/01/2013   // 0 Comments

Những thay đổi của OHSAS

Những thay đổi của OHSAS 18001:2007 so với OHSAS 18001:1999

– Tầm quan trọng của “sức khoẻ” được nhấn mạnh hơn

– Là tiêu chuẩn chứ không phải quy định

– Tương thích với ISO 14001:2004

– Thuật ngữ “ Rủi ro có thể chịu đựng” được thay bằng rủi ro có thể chấp nhận

– Định nghĩa mối nguy không còn đề cập đến những tổn thất như hư hỏng tài sản, tổn hại môi trường làm việc

– 4.3.3 và 4.3.4 kết hợp chung

– Điều khoản mới 4.5.2 Đánh giá sự phù hợp

– Yêu cầu mới về sự tham gia tham vấn 4.4.3.2

– Yêu cầu mới về điều tra sự cố 4.5.3.1


Tags:

OHSAS 18001

tư vấn iso


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan