Dao tao chuyen gia danh gia noi bo ISO 9001-2015

Đào tạo Chuyên gia Đánh giá Nội bộ theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

28/03/2016   // 0 Comments

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC: -  Giúp học viên hiểu rõ các nguyên tắc quản lý chất lượng, bản chất, vai trò, các yêu cầu của ISO 9001:2015 và cách thức đánh giá các yêu cầu này; -  Biết cách xác định các nội dung cần đánh giá và thực hiện việc đánh giá tại chỗ để xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý, hoạt động được đánh giá so với các yêu cầu; -  Hướng dẫn lập kế hoạch đánh giá và quản lý...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan