KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

05/04/2022   // 0 Comments

Hệ thống quản trị chất lượng của Công ty mình đã hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu phát triển hay chưa? Làm thế nào để đo lường được thực trạng của Hệ thống quản trị chất lượng hiện nay? Làm thế nào để duy trì và cải tiến được Hệ thống quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty? Bạn muốn trở thành một Chuyên gia đánh giá chất lượng chuyên nghiệp đầy tự tin? Để đo lường hiệu l...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan