lệch

Khóa Đào tạo Diễn giải Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

05/02/2017   // 0 Comments

    MỤC TIÊU KHÓA HỌC:         GIÚP HỌC VIÊN HIỂU RÕ:           - Nhận thức chung về quản lý chất lượng và bộ tiêu chuẩn ISO 9000.        - Các khái niệm cơ bản và quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng.       - Những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng trong ISO 9001:2015.       - Cách thức áp dụng tiêu chuẩn vào thực tiễn doanh nghiệp.   ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:    ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan