Cách xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2020 theo SMART

05/02/2020   // 0 Comments

Nếu không có mục tiêu, chúng ta không biết sẽ đi đến đâu. Nếu mục tiêu không gắn với điều bản thân ta mong muốn, mục tiêu không rõ ràng, không khả thi, không phù hợp với bối cảnh, chúng ta sẽ khó mà đạt được. Định kỳ vào đầu năm, các doanh nghiệp, tổ chức thường phải xây dựng Mục tiêu cho cả năm. Bài viết này hướng dẫn cách xây dựng Mục tiêu chất lượng cho năm 2020 theo nguyên tắc thông minh SMART...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan