Nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp-4

Hội thảo Công cụ quản lý hiệu quả - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp [11/10/2013]

12/09/2013   // 0 Comments

Chương trình Quốc gia về Năng Suất Chất lượng Kính gửi Ban Giám đốc Doanh nghiệp Tiếp nối sự thành công từ hội thảo trước đó, trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” theo Quyết định số 225/QĐ-TTg, thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bă...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan