Đào tạo Cập nhật chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phiên bản mới

Written by admin   // 02/12/2015   // 0 Comments

03 Dao tao chuyen doi ISO 9001-2015-banner 2

Ngày 23/9/2015, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phiên bản mới thay thế cho ISO 9001:2008. Từ nay, các doanh nghiệp, tổ chức đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 cần bắt đầu quá trình tìm hiểu, cập nhật và chuyển đổi chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của mình theo ISO 9001:2015 phiên bản mới. Với các đơn vị chuẩn bị áp dụng mới Hệ thống quản lý chất lượng, hãy bắt đầu với ISO 9001:2015 ngay từ khi tìm hiểu và lập kế hoạch xây dựng hệ thống.

Để giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp cho bước chuyển đổi cập nhật, TopMan tổ chức Khoá đào tạo “Cập nhật và hướng dẫn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 phiên bản mới” theo nội dung dưới đây.

1. MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:

–         Giúp học viên hiểu được các thay đổi mới trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015, giúp đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được hoạch định và triển khai phù hợp với bối cảnh, từ đó khắc phục các điểm hạn chế và cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động;

–         Hiểu rõ các nguyên tắc quản lý chất lượng, bản chất, các yêu cầu ISO 9001:2015 và cách thức áp dụng các yêu cầu này;

–         Học viên nắm vững các kiến thức cần thiết phục vụ Hoạch định và Quản lý chương trình cập nhật, chuyển đổi hệ thống QLCL theo ISO 9001:2015 một cách thích hợp với mục đích, đặc điểm của tổ chức và hệ thống quản lý hiện hành.

2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

–         Ban Giám đốc, Đại diện Lãnh đạo,

–         Cán bộ quản lý doanh nghiệp, Cán bộ quản lý chất lượng, kỹ thuật

–         Các cán bộ được quy hoạch trở thành đánh giá viên nội bộ của tổ chức

3. NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO CẬP NHẬT HỆ THỐNG QLCL THEO ISO 9001:2015:

Ngày thứ nhất:

Module 1. Giới thiệu tổng quan về Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

o          Nhận thức chung về chất lượng và quản lý chất lượng,

o          7 nguyên tắc vàng trong quản lý chất lượng

o          Lịch sử phát triển của Mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000,

o          Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015,

o          Giới thiệu một số nội dung thay đổi chính trong ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008: Tiếp cận, Bố cục, Điều khoản và Yêu cầu,

o          Thảo luận về quản lý chất lượng.

Module 2. Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 4: Bối cảnh của tổ chức:

o          4.1 Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức,

o          4.2 Hiểu biết về các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm,

o          4.3 Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng,

o          4.4 Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của Hệ thống,

o          Thảo luận về bối cảnh và quản lý quá trình.

Module 3. Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 5: Sự lãnh đạo

o          5.1 Sự lãnh đạo và cam kết,

o          5.2 Chính sách,

o          5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức,

o          Thảo luận về Sự lãnh đạo và cam kết.

Module 4. Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 6: Hoạch định

o          6.1 Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội,

o          6.2 Các mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được MTCL,

o          6.3 Hoạch định thay đổi,

o          Thảo luận về Quản lý rủi ro và mục tiêu.

Module 5. Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 7: Hỗ trợ

o          7.1 Các nguồn lực,

o          7.2 Năng lực,

o          Thảo luận về Tri thức của tổ chức.

Tổng hợp các nội dung đào tạo Ngày Thứ nhất.

 

Ngày thứ hai:

Module 5. Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 7: Hỗ trợ (tiếp theo)

o          7.3 Nhận thức,

o          7.4 Trao đổi thông tin,

o          7.5 Thông tin bằng văn bản,

o          Thảo luận về Nhận thức và Kiểm soát thông tin bằng văn bản.

Module 6. Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 8: Thực hiện tác nghiệp

o          8.1 Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp,

o          8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ,

o          8.3 Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ,

o          8.4 Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nguồn bên ngoài,

o          Thảo luận về Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp.

Module 6. Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 8: Thực hiện tác nghiệp (tiếp theo)

o          8.5 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ,

o          8.6 Thông qua sản phẩm và dịch vụ,

o          8.7 Kiểm soát các đầu ra không phù hợp,

o          Thảo luận về Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ và Kiểm soát các đầu ra không phù hợp.

Module 7. Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 9: Đánh giá kết quả thực hiện

o          9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá,

o          9.2 Đánh giá nội bộ,

o          9.3 Xem xét của lãnh đạo,

o          Thảo luận về Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá.

Module 8. Diễn giải và phân tích ISO 9001:2015 – Phần 10: Cải tiến

o          10.1 Khái quát,

o          10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục,

o          10.3 Cải tiến liên tục.

Module 9: Hướng dẫn cập nhật và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

o         Hướng dẫn chỉnh sửa, cập nhật hệ thống tài liệu quản lý theo  ISO 9001:2015.

o         Hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015.

Đánh giá, Tổng kết khóa đào tạo,

Làm bài kiểm tra.

4. THỜI LƯỢNG KHÓA ĐÀO TẠO

–         Thời lượng cho khóa đào tạo: 02 ngày (hai ngày).

–         Thời gian đào tạo: cuối tháng 12/2015 hoặc thời gian theo nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức.

 5. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:

–         Tại Hà Nội hoặc tại Địa điểm của doanh nghiệp, tổ chức.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Điện thoại văn phòng: 04 22 310 689, hoặc liên hệ:

o          Ms. Từ Thị Hồng Nhung,                Email: kd@TopManJsc.com  – Di động: 0962 253 402

o          Mr. Ninh Văn Huệ,                            Email:  kd1@TopManJsc.com- Di động: 0962 588 402

Gặp gỡ chuyên gia: Mr Ninh Văn Hiệu, Email: HieuISO@gmail.com, Di động: 0989 979 434

 


Tags:

cách thức chuyển đổi ISO 9001:2015 phiên bản mới

chứng nhận ISO 9001:2015

chuyển đổi ISO 9001:2015

diễn giải tiêu chuẩn ISO 9001

đào tạo cập nhật ISO 9001:2015

hệ thống quản lý chất lượng

nâng cấp ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

tư vấn ISO 9001:2015

Tư vấn ISO Bắc Ninh

Tư vấn ISO Hà Nội

Tư vấn ISO Hải Phòng

Tư vấn ISO Nam Định

Tư vấn ISO Thái Nguyên

tư vấn ISO Vĩnh Phúc


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan