Các yêu cầu luật định & các yêu cầu khác áp dụng OHSAS 18000

Written by Nguyễn Nam   // 30/01/2013   // 0 Comments

Các yêu cầu luật định và yêu cầu khác của OHSAS 18001

Yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18000 , đặc trưng họat động của Tổ chức – Doanh nghiệp và yêu cầu luật định, các yêu cầu khác về an tòan của quốc gia sẽ tạo nên mô hình hệ thống quản lý an tòan & sức khỏe nghề nghiệp đặc trưng cho từng Tổ chức – Doanh nghiệp. Về yêu cầu liên quan đến luật định và các yêu cầu khác, tiêu chuẩn OHSAS 18000 hướng dẫn Tổ chức – Doanh nghiệp phải :

– Tổ chức sẽ thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục để xác định, tiếp cận các yêu cầu của luật định và các yêu cầu khác có liên quan đến an tòan & sức khỏe nghề nghiệp mà tổ chức phải tuân thủ

– Tổ chức phải đảm bảo rằng các yêu cầu luật định và các yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ sẽ được thiết lập, thực hiện duy trì trong hệ thống quản lý OH&S

– Tổ chức phải cập nhật các thông tin về luật định và các yêu cầu khác.

– Tổ chức phải thông tin liên lạc những thông tin luật định và yêu cầu khác cho những người làm việc dưới sự kiểm sóat của Tổ chức và các bên liên quan khác.


Tags:

kế hoạch tư vấn iso

OHSAS 18001

quy trình tư vấn iso

tư vấn iso


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan