Các yêu cầu luật định và yêu cầu khác của OHSAS 18001

Các yêu cầu luật định & các yêu cầu khác áp dụng OHSAS 18000

30/01/2013   // 0 Comments

Yêu cầu của tiêu chuẩn OHSAS 18000 , đặc trưng họat động của Tổ chức - Doanh nghiệp và yêu cầu luật định, các yêu cầu khác về an tòan của quốc gia sẽ tạo nên mô hình hệ thống quản lý an tòan & sức khỏe nghề nghiệp đặc trưng cho từng Tổ chức - Doanh nghiệp. Về yêu cầu liên quan đến luật định và các yêu cầu khác, tiêu chuẩn OHSAS 18000 hướng dẫn Tổ chức – Doanh nghiệp phải : - Tổ chức sẽ thiế...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan