Yên Bái cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN 9001:2008

Written by Hien Nguyen   // 10/07/2018   // Comments Off

UBND tỉnh Yên Bái quyết định đầu tư hơn 1 tỷ đồng giúp cải tiến Hệ thống quản lý ISO 9001:2008 cho tất cả các cơ quan hành chính nhà nước trong tuàn tỉnh.

 

Tháng 3 vừa qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện việc cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 cho toàn tỉnh. Với sự tham dự của Sở Khoa học và Công nghệ, buổi tập huấn được tổ chức với mục đích:

  • Tiến hành kiểm tra, đánh giá sự phù hợp Hệ thống
  • Xây dựng, cải tiến quy trình Quản lý hiệu quả
  • Sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết quán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước

cai%20cach%20h%C3%A0nh%20chinh Yên Bái cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN 9001:2008

Buổi tập huấn thành công với kết quả là tất cả các cán bộ tham gia đều hiểu và biết cách áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN 9001:2008

Kinh phí duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2018 được cấp cho 69 cơ quan, đơn vị  với tổng số tiền là 1 tỷ 050 triệu đồng.

 

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan