Thay đổi lộ trình áp dụng TCVN ISO 9001:2015 có ảnh hưởng gì?

Written by Hien Nguyen   // 10/07/2018   // Comments Off

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ – TTg, Bộ KH và CN hướng dẫn lộ trình việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

Ngày 21/2/2018 công văn chính thức từ Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các cơ quan thuộc Chính phủ cùng UBND các tỉnh thay đổi lộ trình áp dụng TCVN ISO 9001:2015. Nội dung cụ thể như sau:

  • Các cơ quan, tổ chức lần dầu xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: nghiên cứu, áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  • Đối với các cơ quan, tổ chức đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chẩt thượng theo tiêu chuẩn quốc gia
  • Các Bộ, ngành địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch chuyển đôi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

Việc thay đổi này nhằm cải thiện quy trình, bảo đảm tiêt kiệm và tránh lãng phí nguồn lực nhà nước. Nâng cao chuyển đổi trước ngày 30/6/2021

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan