Kế hoạch số 385/KH-UBND của tỉnh Bình Thuận

Written by Hien Nguyen   // 10/07/2018   // Comments Off

Để thuận tiện cho việc kiểm tra quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận. 

 

Kế hoạch được thực hiện nhằm nâng cao hoạt động, giám sát và hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại các tỉnh. Góp phần vào công cuộc cải cách hành chính của tỉnh Bình Thuận.

 

Quá trình sẽ do Sở Khoa học và Công nghiệp chủ trì kiểm tra, giúp UBND tỉnh tổ chức hoạt động kiểm tra minh bạch và nghiêm túc. Có tổng 91 đơn vị tham gia vào công cuộc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

 

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Cục Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

binh%20thuan%20to%20chuc%20kiem%20tra%20viec%20ap%20dung%20xay%20dung%20duy%20tri%20he%20thong%20quan%20ly%20chat%20luong%20theo Kế hoạch số 385/KH UBND của tỉnh Bình Thuận

Hiện tại 91 cơ sở hành chính nhà nước đang thực hiện và áp fungj HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.

Tổ chức 4 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL với các nội dung như:

  • Hiểu về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001
  • Có khả năng đánh giá nội bộ
  • Khảo sát sự thoả mãn, hài lòng của khách hàng
  • Xây sựn và thực hiện các quy trình xử lý công việc

Sở cũng thường xuyên nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ về HTQLCL theo TCVN ISO 9001.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan