images (3)

Khóa Đào tạo Nhận thức Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

17/03/2016   // 0 Comments

      MỤC TIÊU KHÓA HỌC: GIÚP HỌC VIÊN HIỂU RÕ     - Các khái niệm cơ bản trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015,     - Những nguyên tắc vàng trong quản lý chất lượng,     - Hướng tiếp cận của ISO 9001,     - Lợi ích của doanh nghiệp khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ      - Ban Lãnh Đạo, Đại diện lãnh đạo ...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan