tiep-can-theo-qua-trinh

Cách tiếp cận theo hệ thống ISO 9001

17/01/2013   // 0 Comments

Phương pháp xây dựng và áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 gồm một số bước, trong đó có các bước sau đây: a) Xác định nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm khác b) Thiết lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của tổ chức c) Xác định các quá trình và trách nhiệm cần thiết để đạt được các mục tiêu chất lượng d) Xác định và cung cấp nguồn lực cần t...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan