tiep-can-theo-qua-trinh

Cách tiếp cận theo quá trình ISO 9001

17/01/2013   // 0 Comments

Mọi hoạt động, hay tập hợp các hoạt động sử dụng các nguồn lực để biến đầu vào thành đầu ra có thể xem như một quá trình Để các tổ chức hoạt động có hiệu quả, họ phải xác định và quản lý nhiều quá trình có liên quan và tương tác lẫn nhau. Thông thường, đầu ra của một quá trình sẽ trực tiếp tạo thành đầu vào quá trình tiếp theo. Việc xác định một cách hệ thống và quản lý các quá trình được tr...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan