Đánh giá tác động môi trường

Quá trình đánh giá tác động môi trường

23/01/2013   // 0 Comments

"Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường". Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở đây có loạ...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan