Chuyển OHSAS 18001 thành tiêu chuẩn ISO

06/09/2013   // 1 Comment

Chuyển OHSAS 18001 thành tiêu chuẩn ISO Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO vừa tán thành thành lập một Ủy ban dự án mới để xây dựng một Tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tiêu chuẩn rất được mong đợi này sẽ giúp mang lại những hướng dẫn hiệu quả, khả dụng cho các cơ quan nhà nước, các ngành công nghiệp và các bên liên quan khác để tăng cường an toàn cho công nhân ở mọi q...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan