Khóa đào tạo TỔNG QUAN VỀ LEAN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

11/09/2013   // 0 Comments

MỤC TIÊU Khoa Học : Cung cấp cho Lãnh Đạo DOANH NGHIỆP &, the nhan vien manage and members Group Project Lean, the concept Niệm, tiếp có thể, count quan to the tool and development process lộ Khai programs change DOANH NGHIỆP & according to model Manufactoring nạc; · Cung cấp database profile cam the of Lãnh Đạo the cấp, build plan and preparation programs chuyển đổi nạc of DOANH N...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan