pas-220

PAS 220

30/01/2013   // 0 Comments

PAS 220:2008 - Chương trình tiên quyết (PRP) nhằm giúp kiểm soát những mối nguy hại trong an toàn thực phẩm, nội dung chủ yếu bao gồm : - Xây dựng và bố trí các kiến trúc, công trình - Bố trí cơ sở và không gian làm việc - Các điều kiện thiết yếu– không khí, nước, năng lượng - Xử lý rác thải - Sự phù hợp trang thiết bị, vệ sinh và bảo trì - Quản lý nguyên liệu mua bán - Biện p...

Continue reading

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan