Ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 về quản lý phong thí nghiệm

Written by Hien Nguyen   // 25/12/2017   // Comments Off

tieu-chuan-iso-17025-phong-thi-nghiem123

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là gì?

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn được ban hành về năng lực của phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn vừa mới được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành với những nội dung được thay đổi liên quan đến môi trường phòng thí nghiệm và các hoạt động liên quan.

Tiêu chuẩn này yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệm và các tiêu chuẩn, tài liệu tham khảo quốc tế để áp dụng cho cho các phòng thí nghiệm thực hiện được các hoạt động thử nghiệm trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hỗ trợ các phòng thí nghiệm thực hiện một hệ thống chất lượng hiệu quả và đủ năng lực để có thể chứng minh các kết quả họ đưa ra là chính xác và đáng tin cậy.

Và một điểm đáng chú ý chính là tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 còn tạo điều kiện hợp tác giữa các phòng thí nghiệm với các cơ quan khác thông qua việc chấp nhận kết quả rộng rãi giữa các quốc gia khác nhau trên thế giới. Vì đây là chứng nhận mang tính chất quốc tế nên các báo cáo kết quả thử nghiệm đều được chấp nhận giữa các quốc gia mà không cần phải kiểm tra thêm. Cũng với những điều đó mà giúp cho việc tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế.

Với phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 này kết hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đề cập đến sự thay đổi về kỹ thuật, các bước phát triển của công nghệ thông tin.

Các thay đổi chính trong phiên bản ISO/IEC 17025:2017:

  • Về phạm vi: Bao gồm cả các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn và lấy mẫu liên quan đến thử nghiệm và hiệu chuẩn.
  • Về phương pháp: Tiêu chuẩn được thực hiện theo phương pháp “tiếp cận theo quá trình” được tích hợp và tương thích với tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 15189 và ISO 17021-1.
  • Phương cách thực hiện cũng tập trung, đẩy mạnh vào công nghệ thông tin và hệ thống quản lý báo cáo điện tử.
  • Bổ sung, tăng cường thêm khái niệm được gọi là “tư duy dựa trên rủi ro”

Với ra đời tiêu chuẩn mới này thì các tổ chức đang áp dụng tiêu chuẩn cũ là ISO/IEC 17025:2005 càn tiến hành chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015 trong vong 3 năm kể từ tháng 11 /2017.


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan