Chuyển đổi ISO 45001 và những thay đổi chính của iso 45001 với OHSAS 18001

Written by Hien Nguyen   // 22/01/2018   // Comments Off

not1

Chuyển đổi  ISO 45001 – hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

ISO 45001 áp dụng cấu trúc cấp cao ISO (HLS) và phổ biến cho tất cả các tiêu chuẩn ISO. Hiện tại tiêu chuẩn ISO 45001 đã có những thay đổi so với OHSAS 18001 để phù hợp với cấu trúc HLS thông thường. Điều đặc biệt nữa là tiêu chuẩn ISO 45001 được bổ sung một số đặc điểm riêng cho sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

Theo thông báo thì OHSAS 18001 sẽ bị thu hồi khi ISO 45001 được công bố vào quý I năm 2018. Và ISO 45001là tiêu chuẩn quốc tế được đánh giá là tiêu chuẩn quốc tế giúp tăng cường tính tương thích với các tiêu chuẩn khác như: ISO 9001, ISO 14001 giúp cho việc triển khai và tích hợp với các hệ thống quản lý một cách dễ dàng hơn, từ đó giúp tăng giá trị cho người dùng.

Những điểm thay đổi chính trong iso 45001

  • Bối cảnh kinh doanh: Chương 4.1, các vấn đề bên ngoài và nội bộ, giới thiệu các điều khoản mới để xác định và giám sát có hệ thống bối cảnh kinh doanh.
  • Công nhân và các bên quan tâm khác: Chương 4.2 giới thiệu việc tập trung vào nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác và sự tham gia của người lao động. Điều này để xác định một cách có hệ thống các yếu tố cần được quản lý thông qua hệ thống quản lý.
  • Quản lý rủi ro và cơ hội: Được mô tả trong các chương 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4, các công ty phải xác định, xem xét và, khi cần thiết, hành động để giải quyết bất kỳ rủi ro hoặc cơ hội nào có thể tác động (tích cực hoặc tiêu cực) của hệ thống quản lý để đưa ra các kết quả dự kiến của nó, bao gồm tăng cường sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc.
  • Cam kết lãnh đạo và quản lý: Trong chương 5.1, ISO 45001 đã nhấn mạnh hơn vào quản lý cấp cao để tích cực tham gia và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý.
  • Mục tiêu và Hoạt động: Tăng cường tập trung vào các mục tiêu làm động lực thúc đẩy (chương 6.2.1 và 6.2.2) và đánh giá hiệu quả (chương 9.1.1).

Các yêu cầu mở rộng liên quan đến

Sự tham gia, tư vấn và sự tham gia của người lao động (5.4)

Trao đổi thông tin (7.4): Nói rõ hơn về “cơ chế” của giao tiếp, bao gồm việc xác định cái gì, khi nào và như thế nào để giao tiếp.

Mua sắm, bao gồm các quy trình thuê ngoài và nhà thầu (8.1.4)

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan