ISO 45001:2018 mới được ban hành và hành động của doanh nghiệp

Written by Hien Nguyen   // 04/06/2018   // Comments Off

3 OHSAS 18001 and ISO 45001

Hàng năm, toàn cầu có hàng triệu người lao động bị thương hoặc thiệt mạng do tai nạn và bệnh tật liên quan đến công việc. Các tổ chức trên thế giới nhận thức được nhu cầu phải cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, giảm khả năng xảy ra tai nạn đồng thời thể hiện rằng họ đang quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 về Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp cung cấp mô hình được thế giới chấp nhận nhằm bảo vệ người lao động, cũng như tính bền vững của tổ chức.

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 về “Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng” đã chính thức được ban hành vào ngày 12/3/2018.

ISO 45001 sẽ thay thế OHSAS 18001, tài liệu tham khảo trên thế giới về sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc.

Kế hoạch chuyển đổi từ OHSAS 18001 sang ISO 45001:

Các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS 18001 sẽ có 3 năm để chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới ISO 45001. Thời hạn chuyển đổi: trước ngày 11/3/2021.

6 bước chuyển đổi và áp dụng mới ISO 45001:

Các hoạt động chuẩn bị cho công tác chuyển đổi và áp dụng mới bao gồm:

Bước 1. Liên hệ với đơn vị Tư vấn, đào tạo TOPMAN, tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Bước 2. Xác định các điểm còn thiếu và sửa đổi, nếu có trong hệ thống OH&S để đáp ứng yêu cầu mới của tiêu chuẩn

Bước 3. Xây dựng kế hoạch/ kế hoạch chuyển đổi nhằm thực hiện bổ sung các công việc từ tiêu chuẩn hiện hành.

Bước 4. Đảm bảo rằng mọi yêu cầu mới về năng lực được đáp ứng và đào tạo nhận thức cho tất cả các bên có ảnh hưởng đến hiệu lực của Hệ thống OH&S.

Bước 5. Cập nhật Hệ thống OH&S hiện có để đáp ứng các yêu cầu mới và thực hiện xác nhận hiệu lực của hệ thống (đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, báo cáo các chỉ số giám sát và đo lường,…)

Bước 6. Liên hệ với tổ chức chứng nhận để thực hiện đánh giá chuyển đổi theo ISO 45001:2018.

Để được tư vấn đào tạo về ISO 45001:2018, các tổ chức/ doanh nghiệp vui lòng liên hệ với TOPMAN theo địa chỉ trên trang web www.TopMan.edu.vn

(Biên tập: TopMan).

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan