Một số thay đổi lớn trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 05/12/2017   // Comments Off

iso 9001-2015-1

Tiêu chuẩn ISO 9001 có nhiều phiên bản và được nâng cấp tiêu chuẩn cao hơn qua từng phiên bản. Đối với phiên bản ISO 9001:2015 có những thay đổi lớn so với các phiên bản trước giúp cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý hệ thống. Đây là bản ISO được kỳ vọng sẽ mang lại bước tiến mới trong quy trình và quản lý công việc.

Cấu trúc mới

So với phiên bản 2008 thì phiên bản 2015 có thêm 2 điều khoản mới và các điều khoản cũ cũng được thay đổi. Chỉ có 3 điều khoản vẫn được giữ lại đó là: phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, thuật ngữ và định nghĩa. Các điều khoản còn lại đều được thay đổi và điều khoản mới của phiên bản 2015 là:

  1. Bối cảnh của tổ chức
  2. Sự lãnh đạo
  3. Hoạch định
  4. Hỗ trợ
  5. Điều hành
  6. Đánh giá kết quả hoạt động
  7. Cải thiện

Thay đổi thuật ngữ

ISO 9001:2015 sử dụng cụm từ “thông tin dạng văn bản” với ngụ ý là tổ chức kiểm soát và duy trì thông tin. Còn phiên bản 2008 thì đề cập đến thủ tục bằng thuật ngữ “văn bản, sổ tay chất lượng, các thủ tục bằng văn bản, hồ sơ”.

Môi trường làm việc (trong ISO 9001:2008) được đổi thành môi trường cho việc vận hành các quá trình (ISO 9001:2015). Ngoài ra các thuật ngữ sản phẩm được mua, nhà cung cấp được đổi thành các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài, nhà cung cấp bên ngoài.

769884 29894 ISO 9001 2015... Một số thay đổi lớn trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Chỉ còn 7 nguyên tắc quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có 8 nguyên tắc quản lý chất lượng nhưng với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chỉ còn 7 nguyên tắc. Phiên bản 2015 không sử dụng nguyên tắc tiếp cận theo hệ thống. Đồng thời, nguyên tắc Hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp đổi thành quản lý các mối quan hệ.

Với thay đổi này có thể thấy rõ hiện nay doanh nghiệp không chỉ quan tâm tới nhà cung cấp mà còn phải tìm hiểu những bên quan tâm tới mình. Những bên này mong muốn gì và cần gì, đây có thể sẽ là những đối tác của chính doanh nghiệp, từ đó có thể đưa ra những đối sách hợp lý.

Thay đổi trong những điều khoản

Điều khoản 4 “Bối cảnh của tổ chức”

Đây là điều khoản yêu cầu doanh nghiệp phải xác định “bối cảnh” bên trong” và “bên ngoài”, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xác định được bối cảnh này để đưa ra chiến lược phù hợp đồng thời thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Điều khoản 5 “Vai trò lãnh đạo”

Trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhấn mạnh vai trò lãnh đạo hơn so với ISO 9001:2008. Có thể thấy rõ điều này thông quan việc ISO 9001:2015 đã bỏ vị trí Đại diện lãnh đạo, yêu cầu lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về hiệu lực của hệ thống. Ngoài ra lãnh đạo tham gia hỗ trợ các cá nhân đóng góp xây dựng hệ thống, tiếp cận dựa trên rủi ro.

Điều khoản 6 “Hoạch định và quản lý rủi ro”

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã đưa ra những yêu cầu mà tổ chức muốn thay đổi hệ thống cần phải xem xét về mục đích, hậu quả tiềm ẩn khi thay đổi, tính toàn vẹn của hệ thống, sự sẵn có nguồn lực, phân bố trách nhiệm và quyền hạn.

Đối với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cần có đòi hỏi về tư duy dựa trên rủi ro, yêu cầu tổ chức phải chủ động hơn trong việc xác định và giải quyết các vấn đề. Đồng thời, doanh nghiệp, tổ chức phải thận trọng không làm phá vỡ cấu trúc hệ thống hiện tại.

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan