tieu chuan iso 9001

Hơn 2.500 cơ quan HCNN được chứng nhận ISO 9001:2008

21/02/2013   // 0 Comments

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 đã được đưa vào áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước từ năm 2006 theo Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công. Tính đến 30/10/2...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan