Sơn La áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên toàn bộ 12 huyện và thành phố

Written by Hien Nguyen   // 04/05/2018   // Comments Off

iso sơn la

Thực hiện Quyết định số 545/QĐ-UBND tỉnh về kế hoạch xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2019.

Theo đó, tất cả các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn sẽ dần hoàn thiện và thống nhất dựa trên các quy trình xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Hiện đại hoá, tạo điều kiện cho người thực hiện quản lý dễ dàng xử lý các thông tin và giấy tờ.

Kế hoạch đề ra trong năm 2018 huyện Vân Hồ sẽ xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho 14 xã và thị trấn của huyện Mộc Châu và 10 xã, thị trấn của huyện Yên Châu.  Quá trình xây dựng và áp dụng này đều có sự tham gia của các lãnh đạo đơn vị và các cá nhân có liên quan. Chi cục TCĐLCL Sơn La luôn thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động tư vấn áp dụng theo chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo kế hoạch được thực hiện đúng với nội dung, tiến độ và hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất của Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng tại UBND các xã, phường và thị trấn trên toàn tỉnh.

 

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan