Thực hiện công tác cải cách hành chính tại tỉnh Yên Bái với ISO 9001:2015

Written by Hien Nguyen   // 30/06/2018   // Comments Off

yên bái

Thực hiện Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 23/5/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017. Tỉnh Yên bái là một trong số các tỉnh thành đạt được các chỉ số cao nhờ việc áp dụng các hệ thống, tiêu chuẩn hỗ trợ như ISO 9001:2015. Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

  1. Thủ trưởng các đơn vị xác định cải cách hành chính là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính.

Các cấp lãnh đạo phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện cải cách hành chính

Hơn nữa, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2017-2020. Công tác tuyên truyền về CCHC được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng & phong phú để có thể dễ dàng tiếp cận với các cán bộ, tổ chức và nhân dân cấp dưới. Thường xuyên, tổ chức các cuộc gặp gỡ và trao đổi với nhân sân để lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện hóa công tác cải cách hành chính.

Tăng cường kiểm tra, rà soát lại các văn kiện xử lý quy phạm pháp luật để tránh xử oan sai cũng như để lọt các hành vi vi phạm. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chức quyền đề thực hiện các hành vi trái với pháp luật.

Xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng các lớp tập huấn lãnh đạo về cải cách hành chính, đạo đức công vụ để ngày càng nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết công việc của tổ chức và công dân, triệt tiêu các hiện tượng sách nhiễu, tiêu cực trong xử lý công việc liên quan đến TTHC.

Đẩy mạnh CNTT vào trong các công tác quản lý của các cơ quan cấp địa phương đến cấp quận và cấp tỉnh.

  1. 2. Sở Tư pháp

Sở tư pháp đóng vai trò tham mưu với các cơ quan, giúp cho UBND thực hiện xây dựng và ban hành các văn bản cũng như phối kết hợp với các cơ quan để khắc phục được những nhược điểm, hạn chế của các văn bản quy phạm pháp luật.

  1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC, nhất là các lĩnh vực trọng tâm theo Nghị quyết số 35/NQ-CP, Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018, Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ, tăng cường tính liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

  1. Sở thông tin và truyền thông

Sở thông tin & truyền thông có trách nhiệm tham mưu cho các UBND về việc ứng dụng CNTT vào các sở, ban, ngành, địa phương để tăng cường trong công tác lưu trữ, quản lý và phục vụ nhân dân.

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan