Tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc Hệ thống quản lý tại các cơ quan hành chính nhà nước

Written by Hien Nguyen   // 01/06/2018   // Comments Off

tỉnh vĩnh phúc

Sau khi ban hành Kế hoạch số 3316/KH-UBND về xây dựng, áp dụng duy trì và cả tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Việc xây dựng và cải tiến này nhămg giúp các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Vĩnh Phúc có được quy trình hoàn chỉnh nhất trong công tác.

Nội dung của Kế hoạch bao gồm:

  • Xây sựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với ISO điện tử.
  • Áp dụng duy trì và cải tiến TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015

Sau quá trình khảo sát hơn 47 cơ quan hành chính chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đánh giá và tư vấn cho những cơ sở đạt đủ điều kiện để chuyển đổi sang ISO điện tử.

Đối với các cơ quan duy trì áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã xây dựng và áp dụng còn lại chưa thực hiện việc chuyển đổi theo theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thì tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Khoản 4, Điều 4 của Quyết định số 19/QĐ-TTg của Chính phủ đảm bảo có hiệu quả.

Tạo điều kiện có các cơ quan mới áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 gắn với công nghệ thông tin. Ban chỉ đạo ISO được thành lập nhằm khảo sát, đào tạo nhận thức cũng như kỹ năng sử dụng Hệ thống vào vận hành công việc. Đồng thời tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc và duy trì cải tiến các sở ban ngành và địa phương.

 


Similar posts

Comments are closed.

 chợ phùng khoang

Design by TopMan