Tìm hiểu bộ tiêu chuẩn ISO 14000

25/03/2013   // 0 Comments

Nhóm tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường (EMS) : ISO 14001 : Quy định và hướng dẫn sử dụng ISO 14001: 1996 ban hành lần đầu ISO 14001: 2004 sóat xét lần 1 ISO 14004 : Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ. Nhóm tiêu chuẩn về đánh giá môi trường (EA) : ISO 19011 :2002: Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc hệ thống quản lý môi trường. Các t...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan