ISO 9001 là gì?

April 3, 2014   // 0 Comments

ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm/ dịch vụ tại các doanh nghiệp/ tổ chức, không kể quy mô và loại hình hoạt động. Tiêu chuẩn này quy định 8 nguyên tắc cơ bản để quản lý các hoạt động trong doanh nghiệp về vấn đề chất lượng. Các nguyên tắc bao gồm:

1. Nguyên tắc 1: Định hướng vào khách hàng
2. Nguyên tắc 2: Trách nhiệm của Lãnh đạo
3. Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người
4. Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình
5. Nguyên tắc 5: Tiếp cận theo hệ thống
6. Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục
7. Nguyên tắc 7: Quyết dịnh dựa trên sự kiện
8. Nguyên tắc 8: Quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng.

Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 bao gồm 5 yêu cầu sau:

  • Hệ thống quản lý chất lượng
  • Trách nhiệm của lãnh đạo
  • Quản lý nguồn lực
  • Tạo sản phẩm
  • Đo lường, phân tích và cải tiến

Category: ISO 9000
Tags: , , ,

← HỎI ĐÁP ISO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan