ISO 9000 là gì?

April 2, 2014   // 0 Comments

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng cao sự thoả mãn của khách hàng. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn cơ bản là:

  • ISO 9000:2005 Hệ thống quản lý chất lượng — Cơ sở và từ vựng
  • ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng — Các yêu cầu
  • ISO 9004:2009 Quản lý tổ chức để thành công bền vững
  • ISO 19011:2011 Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý

Category: ISO 9000
Tags: , , , ,

← HỎI ĐÁP ISO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan