No Image

Các khó khăn thường gặp phải trong quá trình triển khai một dự án OHSAS 18000 là gì?

15/04/2014   // 0 Comments

Theo kinh nghiệm của các đơn vị đã thực hiện OHSAS 18000, các khó khăn trong quá trình triển khai dự án thường xuất phát từ sự thiếu quan tâm của lãnh đạo cao nhất, thiếu đào tạo về mặt nhận thức về an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho những người liên quan, thiếu việc hoạch định một cách chi tiết các bước triển khai, thiếu sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong nhóm dự án....

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan