OHSAS 18001 là gì?

April 8, 2014   // 0 Comments

OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp các yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe  nghề nghiệp, bao gồm sự phù hợp với luật pháp.

ohsas 18001 OHSAS 18001 là gì?


Category: OHSAS 18000
Tags: , , , ,

← HỎI ĐÁP ISO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan