Lợi ích khi sở hữu chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

05/04/2017   // 0 Comments

Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu ISO 9001:2015 được cập nhật ngày 15/9/2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế(ISO) ban hành. ISO 9001 là gì? ISO 9001 là quy định tiêu chuẩn với các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp khi thành lập và đang hoạt động còn gặp phải những vấn đề về quản lý tổ chức như việc lãn...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan