Nhân viên quản lý chất lượng cần làm gì để Sếp biết được vai trò của bạn?

30/04/2013   // 0 Comments

Là người chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng (ISO 9000) tại các đơn vị khu vực VP Công ty và .... -         Nắm rõ các quy định của hệ thống tài liệu chất lượng của Công ty cũng như tình hình thực hiện quy trình chất lượng tại các đơn vị. Tập hợp các thông tin liên quan đến nhu cầu xây dựng, soát xét tài liệu của các đơn vị. -         Lập kế hoạch đề xuất và t...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan