5 công cụ cần thiết khi thực hiện ISO/TS 16949

Written by admin   // 08/11/2013   // 0 Comments

200 core tools banner front 5 công cụ cần thiết khi thực hiện ISO/TS 16949

5 Core tools hay 5 công cụ cần thiết khi thực hiện ISO/TS 16949 bao gồm:

  • APQP ( Advanced Product Quality Planning) – Hoạch định chất lượng sản phẩm nâng cao.
  • PPAP ( Part Aproval Process) – Quá trình phê chuẩn chi tiết
  • MSA (Mesurement Systems Analysis) – Phân tích các hệ thống đo lường
  • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) – Mô hình sai lỗi và phân tích tác động
  • SPC (Statistical Process Control) – Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê.


Tags:

5 công cụ của ts 16949

5 công cụ iso ts 16949

5 core tool

5 core tools


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan