HACCP RvA

HACCP RvA là gì?

30/01/2013   // 0 Comments

HACCP RvA là tiêu chuẩn HACCP của Hà Lan, tiêu chuẩn bao gồm các nội dung sau: 5.1 Trách nhiệm Lãnh đạo 5.1.1 Chính sách và mục tiêu 5.1.2 Phạm vi hệ thống 5.1.3 Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hen 5.1.4 Đội HACCP 5.1.5 Nguồn lực 5.1.6 Xem xét của lãnh đạo 5.2 Thông tin sản phẩm 5.2.1 Đặc tính sản phẩm 5.2.2 Mục đích sử dụng 5.3 Thông tim sản xuất 5.3.1 Lưu đồ ...

Continue reading

Latest news 

     chợ phùng khoang

    Design by TopMan