Chương trình tiên quyết PRP – ISO/TS 22002-1

Written by admin   // 30/01/2013   // 1 Comment

fssc-22000

Tiêu chuẩn kỹ thuật chỉ rõ những nhu cầu thiết lập, thi hành và duy trì các Chương trình tiên quyết (PRP) nhằm giúp kiểm soát những mối nguy hại trong an toàn thực phẩm.

Hệ thống này có thể áp dụng được cho tất cả các tổ chức, không chú ý tới quy mô và độ phức tạp liên quan đến sản xuất dây chuyền thực phẩm và thực hiện PRP theo cách gửi các yêu cầu được ghi trong tiêu chuẩn ISO220000:2005, Điều 7.

Hệ thống này không được thiết kế hoặc sử dụng trong những phần khác của dây chuyền cung cấp thực phẩm.

Hoạt động sản xuất thực phẩm gồm nhiều quá trình khác nhau và không phải tất cả những yêu cầu được ghi trong Tiêu chuẩn kỹ thuật đều áp dụng cho cơ sở kinh doanh cá nhân hoặc quy trình chế biến.

Nếu thực hiện các loại trừ hoặc biện pháp thay thế thì những biện pháp này cần phải được chứng minh hoặc dẫn chứng bằng tư liệu, bằng bảng phân tích về mối nguy hại như được mô tả trong tiêu chuẩn ISO 22000:2005, 7.4. Bất kỳ loại trừ hay biện pháp thay thế nào được chấp thuận đều không được ảnh hưởng tới khả năng tuân thủ các yêu cầu của tổ chức. Dẫn chứng về những loại trừ như thế gồm các hoạt động bổ sung liên quan đến hoạt động sản xuất được liệt kê theo thứ tự 1), 2), 3), 4) và 5)

Tiêu chuẩn kỹ thuật này chỉ rõ các yêu cầu chi tiết được xem xét riêng biệt trong mối quan hệ với tiêu chuẩn ISO 22000:2005, 7.2.3:

a) Xây dựng và bố trí các công trình và phương tiện liên hợp

b) Bố trí cở sở, gồm không gian làm việc và điều kiện làm việc thuận lợi cho nhân viên

c) Cung cấp không khí, nước, năng lượng và những điều kiện thiết yếu khác

d) Hỗ trợ các dịch vụ, bao gồm việc xử lý rác thải và nước cống

e) Sự phù hợp của trang thiết bị và sự dễ dàng vệ sinh, bảo trì và bảo trì phòng ngừa

f) Quản lý nguyên liệu mua vào

g) Đo lường biện pháp ngăn ngừa sự nhiễm chéo

h) Vệ sinh

i) Kiểm soát động vật gây hại

j) Vệ sinh cá nhân

Hơn nữa, Tiêu chuẩn kỹ thuật này còn bổ sung những khía cạnh có liên quan tới hoạt động sản xuất:

1) Làm lại;

2) Thu hồi sản phẩm

3) Bảo quản hàng trong kho

4) Thông tin sản phẩm và nhận thức của khách hàng

5) Phòng vệ thực phẩm, thận trọng sinh học và khủng bố sinh học

LƯU Ý: Các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm độc hại có chủ đích nằm ngoài phạm vi của Tiêu chuẩn kỹ thuật này.


Tags:

đào tạo iso

fssc 22000

hướng dẫn làm 5s

quy trình sản xuất

tư vấn iso

tư vấn iso 9001


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan