Triết lý quản trị 14 điểm của Deming – Nền tảng cho quản lý chất lượng toàn diện TQM

08/04/2013   // 1 Comment

Khái niệm về chất lượng là một phần cốt lõi của rất nhiều ý tưởng của chúng ta về quản lý hiệu quả và sự lãnh đạo, và các chương trình như Quản lý chất lượng toàn diện và Six Sigma đã và đang là trung tâm của thành công tại nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Chúng ta đều biết rằng chất lượng cần được hình thành trong mọi chức năng và cấp quản lý của một doanh nghiệp và trở thành một phần của...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan