Hệ số chuyển đổi năng lượng TOE – Bảng hệ số chuyển đổi

Written by admin   // 11/04/2013   // 0 Comments

price per metric ton of oil equivalent Hệ số chuyển đổi năng lượng TOE   Bảng hệ số chuyển đổi

Bảng hệ số quy đổi sang tấn đầu tương đương (TOE – Ton of Oil Equivalent), áp dụng cho một số loại nhiên liệu phổ biến:

Loại nhiên liệu Đơn vị TOE/đơn vị
1 Điện kWh 0.0001543
2 Than cốc tấn 0.70 – 0.75
3 Than cám loại 1, 2 tấn 0.70
4 Than cám loại 3, 4 tấn 0.60
5 Than cám loại 5, 6 tấn 0.50
6 Dầu DO tấn 1.02
1.000 lít 0.88
7 Dầu FO tấn 0.99
1.000 lít 0.94
8 LPG tấn 1.09
9 Khí tự nhiên (NG) triệu m3 900
10 Xăng ô-tô, xe máy (Gasoline) tấn 1.05
1.000 lít 0.83
11 Nhiên liệu phản lực (Jet Fuel) tấn 1.05


Tags:

hệ số chuyển đổi năng lượng

toe

ton of oil equivalent


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan