Kiểm toán năng lượng

Written by admin   // 10/06/2013   // 0 Comments

Commercial Building 3D Architectural Renderings CSJZXG 1012 Kiểm toán năng lượng

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Kiểm toán năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng của đối tượng cần kiểm toán năng lượng (doanh nghiệp, tòa nhà, quy trình sản xuất hay một hệ thống…). mục tiêu của kiểm toán năng lượng là tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng, xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu qủa hơn.

CÁC LOẠI KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Kiểm toán sơ bộ (Walk Through Assessment):

Là hoạt động khảo sát thoáng qua quá trình sử dụng năng lượng của hệ thống. Kiểm toán sơ bộ giúp nhận diện và đánh giá các cơ hội và tiềm năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị tiêu thụ năng lượng chính trong hệ thống. hoạt động này có thể phát hiện ra ít nhất 70% các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống.

Các bước thực hiện:

 • Khảo sát lướt qua toàn bộ tất các dây chuyền công nghệ, các thiết bị cung cấp và tiêu thụ năng lượng, các phân xưởng…
 • Nhận dạng nguyên lý, quy trình công nghệ
 • Nhận dạng dòng năng lượng.
 • Nhận dạng định tính các cơ hội tiết kiệm năng lượng.
 • Nhận dạng các thiết bị, điểm cần đo lường sâu hơn sau này, các vị trí đặt thiết bị đo lường.

Nội dung kết qủa thông tin thể hiện:

 • Danh mục
 • Tên cơ hội tiết kiệm năng lượng
 • Khả năng tiết kiệm có thể (ước lượng)
 • Chi phí thực hiện khảo sát định lượng sâu hơn

Kiểm toán năng lượng tổng thể (Energy Survey and Analysis):

Là hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại. Phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi tiết hơn (nhờ thu thập và phân tích các số liệu quá khứ và hiện tại, nhận diện cơ hội và phân tích tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật).

Các bước thực hiện:

 • Thu thp và pn ch số liu quá kh
 • Kho sátkim tra các vị trí cn đo lưng, thu thập số liệu, ly mu (nếu cần)
 • Nhận dng gii pháp.
 • Lập bảng kế hoch thu thp sliu ti chỗ.
 • Tiến hành thu thập sliu ti chỗ.
 • Kho sát thtrưng đxác đnh mc đsn về công nghgiá thiết b(nếu có)
 • Phân tích nh khthi vkỹ thut của các giải pháp.
 • Phân tích tính khả thi về kinh tế, chi phí/lợi ích đầu tư của các giải pháp.
 • Phân loại mức độ ưu tiên của các giải pháp (theo yêu cu ca doanh nghip)

Nội dung kết qủa thông tin thể hiện:

 • Danh mục các cơ hội, giải pháp tiết kiệm năng lượng.
 • Mức tiết kiệm tính toán của từng giải pháp
 • Mức đầu tư của từng giải pháp
 • Thời gian thu hồi vốn của từng giải pháp
 • Kiến nghị thứ tự ưu tiên của các giải pháp (nếu cần, tuỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp)

 

Kiểm toán năng lượng chi tiết (Detailed Analysis of Capital Intensive Modifications):

Là hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích sâu hơn về kỹ thut,lợi ích kinh tế, tài chính…cho một vài giải pháp tiết kiệm năng lượng của hệ thống tiêu tụ năng lượng.

Các bưc thực hiện:

 • Thu thp sliu quá khca đối tưng đề án(thiết bị, y chuyền, phươn gán,v.v.)
  • Vn nh
  • Năng sut
  • Tiêu thnăng lượng…
 • Khảo sát, đo lường, thử nghiệm, theo dõi hoạt động của thiết bị đối tượng
  • Tp quán vn nh
  • Đo lưng ti chỗ …
 • Xây dựng giải pháp
  • Lp danh sách các phương án chi tiết tháp dụng
 • Khảo sát, đo lưng, thnghim, theo dõi hot động ca thiết bđối tưng
  • Tp quán vn hành
  • Đo lưng tại ch
  • Xlý số liu
 • Khảo sát thị trường (nếu cần)
 • Phân tích phương án
  • La chn gii pháp tốt nht
   • Kỹ thut
   • Đu tư
   • Thi công
 • Tính toán chi phí đu tư
  • Phân tích lợi ích tài chính
  • Nhận dạng và phân tích các nguồn vốn…

Nội dung kết qủa thông tin thể hiện:

 • Thông tin chi tiết các giải pháp tiết kiệm năng lượng được sử dụng.
  • Giải pháp quản lý
  • Giải pháp công nghệ,
  • Thiết bị sử dụng, giá thành…
 • Thông tin chi tiết các giải pháp tài chính:
  • Mức đầu tư,
  • Thời gian thu hồi vốn,
  • Nguồn tài chính, lợi ích/chi phí sử dụng vốn


Tags:

Detailed Analysis of Capital Intensive Modifications)

Energy Survey and Analysis

giải pháp tiết kiệm năng lượng

kiểm toán năng lượng

tiết kiệm năng lượng


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 chợ phùng khoang

Design by TopMan