Khóa đào tạo CÁN BỘ ISO

01/06/2019   // 0 Comments

(Đại diện Lãnh Đạo về chất lượng QMR, Thư ký ISO) MỤC TIÊU Khóa Học: Điều phối viên hệ thống quản lý chất lượng (Thư ký ISO) là một trong những vị trí được sinh ra cùng với quá trình áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Doanh Nghiệp. Thư ký ISO thực hiện chức năng cho công việc của Đại Lãnh Đạo về Chất Lượng. Hoạt động của Thư ký ISO có ảnh hưởng đến việc duy trì thực hiện và c...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan