03 Dao tao chuyen doi ISO 9001-2015-banner 2

Đào tạo Cập nhật chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phiên bản mới

02/12/2015   // 0 Comments

Ngày 23/9/2015, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phiên bản mới thay thế cho ISO 9001:2008. Từ nay, các doanh nghiệp, tổ chức đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 cần bắt đầu quá trình tìm hiểu, cập nhật và chuyển đổi chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của mình theo ISO 9001:2015 phiên bản mới. Với các đơn vị chuẩn bị áp d...

Continue reading

Latest news 

 chợ phùng khoang

Design by TopMan